Beauty begins the moment you decide to be yourself

Algemene voorwaarden webshop

 • 1. Algemeen
 • 2. Aanbod en bestelling
 • 3. Betaling
 • 4. Bevestiging en bestelling
 • 5. Levering
 • 6. Reserveren
 • 7. Retour
 • 8. Garantie
 • 9. Handtekening en bewijs
 • 10. Aansprakelijkheid voor gebruik website
 • 11. Bescherming van de privacy
 • 12. Intellectuele eigendom
 • 13. Bevoegdheid en toepasselijk recht

1. Algemeen

Deze verkoopsvoorwaarden regelen het gebruik van de website van de Bvba juwelen MIKA met ondernemingsnummer  0472.054.359 en maatschappelijke zetel te Anton Van Wilderodestraat 12 te 9150 Kruibeke ( hierna ‘ de verkoper ‘ genoemd ). De verkoopsvoorwaarden zijn ook van toepassing telkens wanneer een reservatie of bestelling via de webshop geplaatst wordt via www.juwelen-mika.be

De website van de bvba juwelen MIKA werd gecreëerd in opdracht van en wordt beheerd door de verkoper. Gebruikers mogen de informatie op de site kosteloos bekijken en afdrukken voor persoonlijk gebruik, maar niet voor commerciële doeleinden.

Eenieder die een bestelling plaatst, bevestigt door de bestelling een natuurlijk persoon en geen handelaar te zijn of althans niet als handelaar te bestellen.

Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden. Voor het plaatsen van een bestelling is het aanvaarden van de algemene voorwaarden noodzakelijk. Wie bestelt, verklaart de algemene voorwaarden van de verkoper te kennen en te aanvaarden. De algemene voorwaarden zijn steeds beschikbaar en consulteerbaar via de website. 

Bij elke bestelling zijn de algemene voorwaarden van toepassing die op dat ogenblik op de website werden opgenomen, met uitsluiting van alle eventuele oudere of nieuwere bepalingen.

Indien één van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet rechtsgeldig zou zijn, blijven de overige voorwaarden onverkort van toepassing.

Wat niet uitdrukkelijk is bepaald in deze verkoopsvoorwaarden, wordt geregeld door de bepalingen van het Belgische recht.

De voertaal van de afgesloten overeenkomsten is Nederlands. Er kan steeds contact worden opgenomen met ons kantoor ingeval van onduidelijkheid.

2. Aanbod en bestelling

Een bestelling kan enkel worden geplaatst via www.juwelen-mika.be

Bestellingen via de website worden geacht voor niet-beroepsmatige doeleinden te worden geplaatst. Deze algemene verkoopsvoorwaarden gelden enkel voor consumenten in de zin van de Wet betreffende de marktpraktijken en consumentenbescherming van 6 april 2010. Handelaars die een bestelling voor beroepsdoeleinden willen plaatsen, dienen zich desgevallend te bevragen bij  Juwelen MIKA, bij voorkeur per mail: info@juwelen-mika.be

De verkoper verbindt er zich toe de op de site geplaatste bestellingen te verwerken zolang de voorraad strekt en binnen de in deze voorwaarden geformuleerde beperkingen. De online bestelling kan slechts verwerkt worden als de klant zich duidelijk heeft geïdentificeerd cfr. overeenkomstig art. 9.

De verkoper behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren ingeval van ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw, ernstig vermoeden van voor de verkoper onaanvaardbare commerciële doeleinden of bij uitputting van de voorraad van een bepaald artikel.

Een bestelling is pas definitief na aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden, de prijzen en de beschrijving van het aanbod. Indien iets in het aanbod of na bestelling onvoldoende duidelijk zou zijn, kan de klant steeds contact opnemen met ons kantoor voor bijkomende inlichtingen of via het contactformulier onder de rubriek ‘ contacteer ons ‘, of via e-mail aan  info@juwelen-mika.be of op het telefoonnummer 0487 395 230.  Alle vragen worden zo snel mogelijk beantwoord.

3. Betaling

De vermelde prijzen op de website zijn geldig op het ogenblik van de bestelling. Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW.

Voor levering in België en Nederland en andere landen zijn de prijzen exclusief leveringskosten. Voor Belgie  5 Euro, voor Nederland 7,5 Euro en de kosten voor verzending naar andere landen worden opgegeven bij bestelling vooraleer de bestelling definitief wordt geplaatst. Er kan dan alsnog van de bestelling worden afgezien.

Betaling dient de levering vooraf te gaan en gebeurt via overschrijving of betaling met VISA.

Indien wordt betaald per overschrijving, wordt de bestelling pas uitgevoerd na ontvangst van het gestorte bedrag. In afwachting wordt het bestelde artikel wel gereserveerd gedurende 7 dagen, binnen welke termijn de overschrijving moet zijn gebeurd en de betaling de verkoper moet hebben bereikt , zoniet  vervalt de bestelling.

Er kan ook worden betaald met vouchers ( cadeaubonnen, vivaboxbonnen…)  Indien via de webstore wordt betaald met één of meerdere voucher(s) waarvan het bedrag de te betalen prijs overschrijdt, is geen terugbetaling mogelijk.

4. Bevestiging bestelling

Nadat het systeem voornoemde betaling heeft aanvaard, bevestigt de verkoper de bestelling via e-mail.

5. Levering

De levering van het bestelde artikel gebeurt in het door de klant opgegeven adres. 

De klant ontvangt een melding op het ogenblik dat het pakje verzonden wordt.

De leveringstermijn gaat pas in na ontvangst van betaling, ook indien via overschrijving wordt betaald. Er wordt gestreefd naar een zo kort mogelijke leveringstermijn. De leveringstermijn bedraagt minimaal 1 dag en maximaal 30 dagen na ontvangst van de betaling voor levering in België, en minimaal 2 en maximaal 30 dagen in andere landen.

De verkoper is niet aansprakelijk voor vertraging of uitblijven van de levering door toedoen van de vervoerder.

7. Retour

Art. 46 Wet Marktpraktijken :

‘De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed’.

Elk besteld artikel kan binnen veertien kalenderdagen omgeruild worden voor een ander artikel. De klant kan  het artikel binnen de veertien kalenderdagen per post terugzenden. aan volgend adres: MIKA, Anton Van Wilderodestraat 12, 9150 Kruibeke.

De klant staat in voor kosten van terugzending. Aan retour zijn naast verzendingskosten geen kosten noch enige vergoeding verbonden

In ieder geval wordt retour enkel aanvaard indien het artikel onbevuild, onbeschadigd en ongedragen is en zich in de originele verpakking bevindt.

Na afhandeling van de retour wordt de klant door de verkoper terugbetaald via overschrijving. Indien gewenst kan de klant ook opteren voor een tegoedbon. Hiermee kan een nieuwe bestelling worden geplaatst onder voorbehoud van wat is bepaald onder 3.

8. Garantie

Elk probleem of gebrek met betrekking tot de levering van een artikel, beschadiging of kwalitatieve tekortkoming moet binnen de zeven dagen schriftelijk worden gemeld via een bericht op de contactpagina van de webshop of een mail naar info@juwelen-mika.be .

De verkoper biedt de in de wet voorziene garanties.

De verkoper is niet aansprakelijk voor overmacht, ongeluk, verkeerd gebruik of foute behandeling van een artikel door de klant.

Een artikel met een aanvaard gebrek  wordt kosteloos vervangen of hersteld. Indien de kosten van herstelling buiten verhouding zijn, behoudt de verkoper zich het recht voor het artikel te vervangen of om te ruilen door een gelijkaardig artikel.

9.  Handtekening en bewijs

De klant aanvaardt elektronische bewijsvoering.

De klant is zelf en uitsluitend verantwoordelijk voor de juistheid van alle gegevens die hij of zij doorgeeft.

Bij een eerste online bestelling of reservatie dient de klant de inschrijvingsprocedure te volgen. Hierna hoeft de klant zich slechts terug aan te melden om een nieuwe bestelling of reservatie te plaatsen.

De uiteindelijke bevestiging van de bestelling door de klant geldt als aanvaarding van de bestelling aan de gestelde prijs. De bekrachtiging van de klant geldt als handtekening en uitdrukkelijke aanvaarding van alle verrichtingen via de website.

10. Aansprakelijkheid voor gebruik website

De website van de verkoper is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen van de klant over de producten en activiteiten van de verkoper. De verkoper heeft m.b.t. de toegang, het bestelproces, de levering of de andere diensten slechts een inspanningsverbintenis.

De verkoper heeft het recht om op ieder ogenblik de site geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten wegens onderhoud, updating of enige andere reden, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing.

De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige hinder of schade door het gebruik van internet, door enige panne van het systeem, het binnendringen van outsiders of van een virus, noch voor eventueel door derden hierop geplaatste of verwerkte informatie of door om het even welk feit dat als overmacht kan worden aanzien.

11. Bescherming van de privacy

De verkoper behoudt zich het recht voor om uitsluitend voor intern gebruik gegevens van de klant te verzamelen, dit zowel rechtstreeks via verzameling van de gegevens die door de klant worden opgegeven bij inschrijving en/of bestelling als onrechtstreeks door bvb. het gebruik van cookies, inschrijving nieuwsbrief, reserveringsaanvraag of bestelling.

De klant heeft overeenkomstig met de Wet van 8 december 1992 ter Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer ten allen tijde het recht om deze gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen indien hij/zij niet langer informatie wenst te ontvangen omtrent de activiteiten van de verkoper. Hiervoor kan de klant contact opnemen met de verkoper.

12. Intellectuele eigendom

Alle onderdelen van de site van de verkoper, inclusief de daarvoor gebruikte technologie, zijn exclusieve eigendom van de verkoper en auteursrechtelijk beschermd.
Gebruikers die over een eigen website beschikken en die, zelfs voor louter persoonlijk gebruik, een automatische link willen instellen tussen de eigen site en de startpagina van de verkoper, moeten hiervoor uitdrukkelijk toestemming vragen aan de verkoper.

13. Bevoegdheid en toepasselijk recht

Deze overeenkomst is onderworpen aan de bepalingen van het Belgische recht. Ingeval van betwisting zijn enkel de zetels van het arrondissement Dendermonde bevoegd.